22 Mayıs 2020 Cuma hutbesi Diyanet | Cuma mesajları kısa 2020

27 Kasım 2020 Cuma hutbesi Diyanet | Cuma mesajları kısa 2020

22 Mayıs 2020 cuma hutbesi Diyanet tarafından yayımlanması için büyük bir merakla bekleniyor. Müslümanlar ise Cuma mesajları kısa 2020 şeklinde arama yapmakta. İslam’da mübarek bir yere sahip olan bu gün için biz de sizin için cuma mesajları resimli 2020 yeni olarak derledik.

22 Mayıs 2020 Cuma hutbesi Diyanet

BİR ÖMRÜ RAMAZAN GİBİ YAŞAMAK

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Rabbimizin, müminlere lütfu olan

Ramazan; bereketiyle, esenliğiyle, rahmetiyle bir ay

boyunca bizi kuşattı. İlâhi tedrisatıyla eğitti. Edâ edilen

ibadetlerle, kulluğun zirvesine eriştirdi. Ötelerden

haber verdiği muştularla, gönüllerimizde ümidi

yeşertti. Şimdi ise getirdiği müjdelerle bizi sevindiren

rahmet ayına veda etmenin hüznü içerisindeyiz.

Ramazan-ı şerif’in bu son günlerinde her

birimizin niyazı, bağışlanmış bir kul olarak Rabbimizin

rızasına nail olmaktır. Bu ayda kazandığımız tüm güzel

hasletleri bir ömür muhafaza ederek, istikamet üzere

hayatımızı idâme ettirmektir. Zira Allah’a kulluk

vazifemiz, “Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine

ibadet et.”1 ayetinde buyurulduğu üzere son

nefesimize kadar bir ömrü Ramazan gibi yaşamaktır.

Aziz Müminler!

Kur’ân ayı Ramazan’da, hayat rehberimiz

Kitâbullâh’ı okumaya ve anlamaya her zamankinden

daha fazla gayret gösterdik. Hak ve bâtılın ayrımını

daha çok idrâk ettik. Gönül ve zihin dünyamızı

Kur’ân’ın nuruyla aydınlattık. Onun uyarılarıyla dünya

ve ahiret sorumluklarımızı yeniden hatırladık.

Kelâmullâh’ın sadrâ şifa, gönüllere rahmet olduğunu

en derinden hissettik. Kurân ahlâkını kuşanmanın ne

yüce bir mertebe olduğunu anladık.

O halde geliniz! Kur’ân’ın bize öğrettiği

değerleri bir ömür yaşayalım, yaşatalım. Ramazan’dan

sonra da Yüce Kitabımızla irtibatımızı koparmayalım.

Her gün bir miktar okuyalım. Öğütlerine kulak

verelim. Hayatımızı onun ilkeleri doğrultusunda inşa

edelim.

Kıymetli Müslümanlar!

Bir ay boyunca tuttuğumuz oruçla irade eğitimi

ve sabır imtihanından geçtik. Orucumuzu nefsimizin

heva ve heveslerine kalkan eyledik. Her türlü kötülüğe

karşı Sevgili Peygamberimizin tavsiyesiyle “Ben

oruçluyum”2 dedik. Kendimizi tutarak elimize,

dilimize, kalbimize hâkim olduk. Oruç tutmanın

rikkatiyle sevgiyi, şefkâti, merhameti kuşandık.

Rabbimizin bize bahşettiği sayısız nimetlere karşı

şükrümüzü artırdık.

Öyleyse geliniz! Orucun eğittiği iradelerimizin

değerini bilelim. Nefsimizin arzu ve isteklerine karşı

kendimizi tutalım. Dilimizi yalan, iftira gıybet,

Bu da ilginizi çekebilir!  12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü mesajları | Dünya Hemşireler Günü sözleri

koğuculuk gibi çirkin sözlerden uzak kılalım.

Kalbimizi her türlü kin, haset, nefret, bencillik, öfke

gibi kötü duygulardan arındıralım. Ailemize,

çevremize ve tüm mahlûkâta şiddetle değil,

merhametle yaklaşalım. Zihnimizi hakikat, gönlümüzü

muhabbet üzere tutalım.

Değerli Müminler!

Ramazan’da can u gönülden edâ ettiğimiz

ibadetlerle Cenâb-ı Hakk’a olan kurbiyyetimizi

artırmaya çalıştık. Bu ibadetlerden birisi de “Secde et

ve Rabbine yaklaş.”

3 ayetinde buyurulduğu üzere

namazdır. Bu sene camilerimizde terâvih namazlarını

birlikte edâ edememenin üzüntüsü içerisindeydik.

Fakat evlerimizde aile fertlerimizle cemaat oluşturarak

hanelerimizi mescide çevirmenin sevincini ve

coşkusunu yaşadık. Ailece kıldığımız namazlarla

çocuklarımızda namaz bilinci oluşturduk. Namazın,

Rabbimizle buluşma anı olduğunu kalben hissettik.

Şimdi geliniz! Yüce Rabbimizin “Ailene namazı

emret; kendin de ona sabırla devam et.4 emri gereği

aile fertlerimizle birlikte “dinimizin direği” olan

namazlarımızı kılmaya özen gösterelim. Gözümüzün

nuru, gönlümüzün süruru olan namazı, günlük

telaşlarımız arasına sıkıştırmayalım. Aksine tüm bu

hengâmeden kaçmak için ona sığınalım. Namazı, zikir

ve şükür vesilesi kılalım.

Aziz Müslümanlar!

Hayır hasenatı çoğaltma mevsimi olan rahmet

ayında, Allah’ın bize ihsan ettiği maddî mânevî

nimetlerden, ihtiyacı olan kardeşlerimize ikrâm ettik.

İnfakla iyilikleri çoğalttık, kalplerimizi birleştirdik.

İnfakın verdikçe bereketlenen bir iyilik damarı

olduğunu gördük. Daha çok biriktirme ve tüketme

hırsımıza, infakla dur dedik. Allah Resûlü (s.a.s)’in,

“Her iyilik bir sadakadır.”

5 hadis-i şerifini ilke

edinerek, nice iyilikler biriktirdik.

Geliniz! Malımızı, ilmimizi, sevgimizi,

şefkatimizi, tecrübemizi, emeğimizi kardeşlerimizle

paylaşmayı sürdürelim. Tüm hayatımızı, infak

bilinciyle yaşayalım. Mümin kardeşimizin derdiyle

dertlenip, hayır duasını alalım. Sadakalarımızla

kazalardan, belalardan, hastalıklardan korunalım. İnfak

anlayışıyla güzîde vatanımızın dört bucağından, yedi

kıtaya uzanan gönül köprüleri kuralım. Şu fânî

dünyada yaptığımız iyiliklerle kubbede hoş bir sadâ

bırakalım.

Muhterem Müminler!

Mağfiret ayında merhametlilerin en merhametlisi

olan Yüce Allah’a iltica ettik. İşlediğimiz günahlardan

pişman olup, Gaffâr olan Rabbimizden af diledik.

Settâr ismiyle ayıplarımızı, kusurlarımızı örtmesini

niyaz ettik. Rahmân’ın katında affa mazhar olmanın,

O’nun kullarını affetmekten geçtiğini öğrendik. Dargın

olduğumuz mümin kardeşimizi bağışlayarak,

affetmenin şerefine nail olduk.

O halde, Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in, “Bir daha

Bu da ilginizi çekebilir!  9 Ekim 2020 Cuma hutbesi Diyanet | Cuma mesajları kısa 2020

dönmemek üzere günahı terk etmek”6 olarak

nitelendirdiği nasuh tevbemizi bozmayalım. Tevbeyle

yeni açtığımız tertemiz sayfamızı salih amellerle

süsleyelim. Cenab-ı Hakk’ın kıyamet gününde

kusurlarımızı örtmesini istiyorsak öncelikle biz

birbirimizin kusurlarını örtelim. Mümin kardeşlerimizi

en güzel üslupla ve özel olarak uyarıp günahlarını asla

ortaya dökmeyelim. Hataları affederek, aramızdaki

gönül mesafelerini kaldıralım.

Değerli Müslümanlar!

Ramazan ayında manevî duygularımız

yoğunlaştı. İbadetlerimiz, hayır hasenatımız arttı,

hamdolsun! Ancak kulluk vazifemiz sadece bu

mübarek ayla sınırlı değildir. Zira Peygamber

Efendimiz (s.a.s), “Allah’a en sevimli gelen amel, az

da olsa devamlı olanıdır.”7 buyurmaktadır.

Kulluk sorumluluğumuzun bir ömür devam

ettiğini unutmayalım. Takva bilinciyle her an

kendimizi Allah’ın huzurunda hissederek

davranışlarımıza yön verelim. O’nun emir ve

yasaklarına riayet ederek dünyada mutluluğa, ahirette

kurtuluşa erelim. “Ey iman edenler! Allah için takva

sahibi olun. Herkes yarın için ne hazırladığına

baksın!”8 ayetine kulak verip, ebedi hayatımız için

bugünden hazırlık yapalım.

Kıymetli Müminler!

Onbir ayın sultanı Ramazan’da edâ ettiğimiz

ibadetlerle, Cenâb-ı Hakk’a yakınlığımızı artırdık. Bu

yakınlığı kaybetmeyelim. Rahmet ayında tattığımız

kulluk lezzetini, gönül huzurunu, bir ömre yayalım.

İşte o zaman dünya hayatımız Ramazan, ahiretimiz de

bayram olacaktır.

Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu

duasıyla bitiriyorum: “Allah’ım! Her işimin

koruyucusu olan dinim ile beni ıslah eyle, kurtuluşa

erdir. İçinde yaşadığım, geçimimi sağladığım

dünyamı benim için ıslah eyle, hayırlı kıl. Gidip

ebedî yaşayacağım ahiret hayatımı benim için

hayırlı eyle. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle

ihsan eyle. Ömrümü de her türlü şerlerden

muhafaza eyle.”

Cuma mesajları kısa 2020

 • Rabbim! Bizleri yüreği paslanmış, adını anmayı unutmuş insanlarla karşılaştırma! Hayatı anlamı ile yaşamak dileği ile. Mutlu Cumalar…
 • Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
22 Mayıs 2020 Cuma hutbesi Diyanet | Cuma mesajları kısa 2020
 • “Allah’ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah’ım , Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allahım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru.” (Buhari, teheccüd: 25) Hayırlı Cumalar.
 • Ey Nefsim Şeytana Yem Olmakmı Yoksa Cennette Gül Olmakmı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.
Bu da ilginizi çekebilir!  29 Mayıs 2020 Cuma hutbesi Diyanet | Cuma mesajları kısa 2020
22 Mayıs 2020 Cuma hutbesi Diyanet | Cuma mesajları kısa 2020
 • Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı cumalar.
 • Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.
22 Mayıs 2020 Cuma hutbesi Diyanet | Cuma mesajları kısa 2020
 • Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!
 • Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.
22 Mayıs 2020 Cuma hutbesi Diyanet | Cuma mesajları kısa 2020
 • Cuma günleri, duanın kabul oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabul etsin inşallah.

Cuma mesajları resimli 2020 yeni

 • Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya (aleyhisselam), ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.
22 Mayıs 2020 Cuma hutbesi Diyanet | Cuma mesajları kısa 2020
 • Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.
22 Mayıs 2020 Cuma hutbesi Diyanet | Cuma mesajları kısa 2020
 • Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.
22 Mayıs 2020 Cuma hutbesi Diyanet | Cuma mesajları kısa 2020
 • “İnsanların güzelce hizmet ve sohbet etmesine en layık olan kimdir?” Hazreti Peygamber; “Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi. “Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi.”Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi. “Sonra babandır” buyurdu. Ebu Hureyre (r.a.) Buhari Rabbim bizleri Ana babalarının rızasını alan hayırlı evlatlardan eylesin.
22 Mayıs 2020 Cuma hutbesi Diyanet | Cuma mesajları kısa 2020
 • Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün aleyhisselam sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.
22 Mayıs 2020 Cuma hutbesi Diyanet | Cuma mesajları kısa 2020
 • Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.
22 Mayıs 2020 Cuma hutbesi Diyanet | Cuma mesajları kısa 2020
 • Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.
22 Mayıs 2020 Cuma hutbesi Diyanet | Cuma mesajları kısa 2020
22 Mayıs 2020 Cuma hutbesi Diyanet | Cuma mesajları kısa 2020

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.